Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov v e-shope DzinyOdevy.sk

 

 1. Spoločnosť no LIMIT trading, s.r.o., so sídlom Vítězslav Hálka 203,Vlašim, IČ 24712116, zapísaná v Obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe, oddiel C., vložka 168058.. (ďalej len "predávajúci"  nebo  alebo "prevádzkovateľ")sa spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/679 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie"),tieto osobné údaje:
  • meno, priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • adresa/sídlo
 2. Vyššie uvedené osobné údaje musia byť spracované na zúčtovanie objednávok a iné plnenie zo zmluvy, ak je kúpna zmluva uzatvorená medzi vami a predávajúcim. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

Predávajúci tiež spracováva tieto údaje za účelom zaznamenania zmluvy a prípadné budúce uplatňovanie a obranu práv a povinností strán. Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov je na uvedený účel po dobu 2 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak iné právne predpisy nevyžadujú uchovávanie zmluvnej dokumentácie na dlhšie obdobie. Takéto spracovanie sa môže vykonať na základe článku 6 nariadenia č. 1260/1999. 1 písm. c) a f) Nariadenie – spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

 1. Novinky a iné komerčné komunikácie môžu byť zaslané na kupujúceho e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, tento postup umožňuje § 7 ods. a) zákona 18/2018 Z.z. Tieto oznámenia je možné kedykoľvek kedykoľvek zrušiť – napríklad zaslaním e-mailu alebo kliknutím na odkaz v komerčnej komunikácii.
 2. Spracovanie osobných údajov vykonáva spoločnosť noLIMIT trading, s.r.o. t. j. prevádzkovateľ osobných údajov. Osobné údaje pre tohto prevádzkovateľa spracúvajú aj spracovatelia:
  • Poskytovateľ služby shoptet, ktorú prevádzkuje spoločnosť Golemos s.r.o., sa nachádza na nábrežie Zátkovo 448/73, 370 01, České Budejovice

Osobné údaje sa nebudú prenášať do tretích krajín mimo EÚ.

 1. Správca nemá osobu, ktorá by sa volala určená osoba. Administrátora je možné kontaktovať na nolimit@dzinyodevy.cz .
 2. Prevádzkovateľ osobných údajov ako prevádzkovateľ webovej stránky www.dzinyodevy.cz používa súbory cookie na tejto webovej stránke, ktoré sa tu používajú na účely:
    • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov webovej stránky
    • základné funkcie webovej stránky

 

  • Zhromažďovanie súborov cookie na vyššie uvedené účely sa môže považovať za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe oprávneného dôvodu - oprávneného záujmu prevádzkovateľa a umožňuje ho článok 6 ods. 1 písm. Nariadenia.
  • Webová stránka môže byť tiež použitá v režime, ktorý neumožňuje zhromažďovanie údajov o správaní návštevníkov webovej stránky – tento režim môže byť buď nastavený v nastaveniach prehliadača, alebo je možné namietať proti takémuto zhromažďovaniu na základe oprávneného záujmu správcu podľa článku 21 nariadenia, ktorý je k dispozícii v dolnej časti webovej stránky. Vaša námietka bude vyhodnotená bez rozhodnutia. Súbory cookie potrebné pre funkčnosť webovej stránky budú uložené len tak dlho, ako je to potrebné pre fungovanie webovej stránky.
  • Ak návštevník namieta proti spracovaniu technických súborov cookie potrebných pre fungovanie webovej stránky, v tomto prípade nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webovej stránky.
  • Súbory cookie, ktoré sa zhromažďujú na meranie návštevnosti stránok a na generovanie štatistík o návštevnosti a správaní návštevníkov na stránke, sa posudzujú vo forme kolektívnej jednotky a v anonymnej forme, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
  • Zhromaždené súbory cookie spracúvajú iní spracovatelia:
   • Poskytovateľ služby Google Analytics, prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 1. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • kedykoľvek zrušiť zasielanie komerčných oznámení,
  • namietať proti spracovaní na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • požiadať nás o informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame,
  • požiadať o prístup k týmto údajom u nás a mať ich aktualizované alebo opravené, alebo vyžadujú obmedzenia spracovania,
  • požadovať, aby sme tieto osobné údaje vymazálili, vypustili, pokiaľ nie sú v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami prevádzkovateľa,
  • prenosnosť údajov v prípade automatizovaného spracúvania na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy,
  • požiadať o kópiu spracovaných osobných údajov,
  • účinnú súdnu ochranu, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením;
  • podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov.

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zaslania dotazníka spokojnosti zákazníkov

 

 1. Týmto udeľujete svoj súhlas so spoločnosťou NO LIMIT trading,s.r.o., so sídlom Vítězslav Hálka 203, Vlašim, IČ 24712116., so sídlom Mestský súd v Prahe , oddiel C, vložka 168058. (ďalej len "prevádzkovateľ")na spracovanie týchto osobných údajov v), zpracovával/a následující osobní údaje: zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ozrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").
  • e-mailová adresa
  • informácie o zakúpenom tovare
 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať na účely:
  • zasielanie dotazníkov na určenie spokojnosti zákazníkov
 3. Svoj súhlas so spracovaním dávate na 60 dní na účely:
  • zasielanie dotazníkov na určenie spokojnosti zákazníkov
 4. Prevádzkovateľ používa na spracovanie týchto osobných údajov týchto Spracovateľov:
  • Poskytovateľ služieb Heureka, prevádzkovaný spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., so sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
  • Prípadne iní poskytovatelia softvéru na spracovanie, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepoužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.
 6. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na úpravu preferencií ochrany osobných údajov v dolnej časti webovej stránky, kde je možné odvolať súhlas udelený e-shopu. Svoj súhlas môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v e-maile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite od poskytovateľa služieb Heureka.
 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov, toto odstúpenie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
  • požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, aké vaše osobné údaje sa spracúvajú
  • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k vašim spracovaným osobným údajom a požiadať o ich kópiu
  • pre automatizované osobné údaje na ich prenosnosť
  • vaše spracované osobné údaje aktualizované alebo opravené, alebo vyžadujú obmedzenia ich spracúvania
  • požadovať od Spoločnosti, aby vaše osobné údaje vymazála, pokiaľ to nie sú osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • účinná súdna ochrana, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na Prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zasielania e-mailových komerčných oznámení

 

 1. Týmto súhlasíte so spoločnosťou NO LIMIT trading, s.r.o., so sídlom Vítězslav Hálka 203, Vlašim, I.D. 24712116, zapísanou na Mestskom súde v Prahe , oddiel C, vložka 168058. (ďalej len "prevádzkovateľ")na spracovanie týchto osobných údajov), zpracovával/a následující osobní údaje: v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ozrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").
  • e-mailová adresa
  • meno a priezvisko
 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať na účely:
  • do databázy na odosielanie online komerčných komunikácií.
 3. Svoj súhlas so spracovaním dávate na obdobie 3 rokov na účely:
  • zasielanie komerčných oznámení, pokiaľ túto lehotu
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ osobných údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj tieto spracovatelia:
  • Eshop-fast service provider, prevádzkovaný spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlo Stopper nábrežia 448/73, 370 01, České Budejovice
  • Prípadne iní poskytovatelia softvéru na spracovanie, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepoužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.
 6. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať, napríklad zaslaním listu, e-mailu alebo kliknutím na odkaz v obchodnej komunikácii.
 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek, takéto odstúpenie bude mať za následok ukončenie zasielania e-mailových obchodných oznámení alebo na žiadosť fyzického odstránenia osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
  • požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, aké vaše osobné údaje sa spracúvajú
  • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k vašim spracovaným osobným údajom a požiadať o ich kópiu
  • pre automatizované osobné údaje na ich prenosnosť
  • vaše spracované osobné údaje aktualizované alebo opravené, alebo vyžadujú obmedzenia ich spracúvania
  • požadovať od Spoločnosti, aby vaše osobné údaje vymazála, pokiaľ to nie sú osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • účinná súdna ochrana, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na Prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely registrácie používateľského účtu

 

 1. Týmto súhlasíte so spoločnosťou NO LIMIT trading, s.r.o., so sídlom Vítězslav Hálka 203, Vlašim, I.D. 24712116, zapísanou na Mestskom súde v Prahe , oddiel C, vložka 168058. (ďalej len "prevádzkovateľ")na spracovanie týchto osobných údajov), zpracovával/a následující osobní údaje: v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ozrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").
  • meno a priezvisko
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • fakturaná adresa
  • dodacia adresa
  • história poradia
 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať na účely:
  • zriadenie a správa používateľského účtu
  • ponúka pohodlnejší zážitok z nakupovania
 3. Svoj súhlas so spracovaním dávate na obdobie 2 rokov na účely:
  • nastavenie a správa používateľského konta, pokiaľ toto obdobie neu predlžujete. Rozšírenie sa vyskytuje aktívne pomocou používateľského konta, t. j. pri každom prihlásení do používateľského konta
  • ponúka pohodlnejší zážitok z nakupovania
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ osobných údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj tieto spracovatelia:
  • Poskytovateľ služieb Eshop-rychle, prevádzkovaný spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlo Stopper nábrežia 448/73, 370 01, Ceske Budejovice
  • Prípadne iní poskytovatelia softvéru na spracovanie, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepoužíva.
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ.
 6. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať zaslaním listu, e-mailu so žiadosťou o odstránenie.
 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov, toto stiahnutie bude mať za následok odstránenie registrácie používateľa z databázy vrátane súvisiacich osobných údajov
  • požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, aké vaše osobné údaje sa spracúvajú
  • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k vašim spracovaným osobným údajom a požiadať o ich kópiu
  • pre automatizované osobné údaje na ich prenosnosť
  • vaše spracované osobné údaje aktualizované alebo opravené, alebo vyžadujú obmedzenia ich spracúvania
  • požadovať od Spoločnosti, aby vaše osobné údaje vymazála, pokiaľ to nie sú osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • účinná súdna ochrana, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na Prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely zobrazovania marketingových ponúk

 

 1. Týmto súhlasíte so spoločnosťou NO LIMIT trading, s.r.o., so sídlom Vítězslav Hálka 203, Vlašim, I.D. 24712116, zapísanou na Mestskom súde v Prahe , oddiel C, vložka 168058. (ďalej len "prevádzkovateľ")na spracovanie týchto osobných údajov), zpracovával/a následující osobní údaje: v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane jednotlivcov pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a ozrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "nariadenie").
  • marketingové súbory cookie (anonymné)
  • aktivita používateľa (zobrazené produkty a stránky, správanie pri nákupe)
 2. Vyššie uvedené osobné údaje sa budú spracúvať na účely:
  • marketingové spracovanie vašich nákupných preferencií
  • prispôsobenie (t. j. prispôsobenie) obchodných ponúk alebo kampaní
 3. Svoj súhlas so spracovaním dávate na 90 dní na účely:
  • marketingového spracovania vašich nákupných preferencií, pokiaľ toto obdobie
  • personalizácie (t. j. prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ toto obdobie
 4. Spracovanie osobných údajov vykonáva Prevádzkovateľ osobných údajov, ale osobné údaje môžu spracúvať aj tieto spracovatelia:
  • Eshop-fast service provider, prevádzkovaný spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlo Stopper nábrežia 448/73, 370 01, České Budejovice
  • Facebook Ads Provider, prevádzkovaný spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
  • Poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovaný spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
  • Poskytovateľ služieb Sklik, prevádzkovaný spoločnosťou Seznam a.s., so sídlom Radlická 3294/10, 150 00, Praha 5, Česká republika
  • Alternatívne, ostatní poskytovatelia softvéru na spracovanie, služieb a aplikácií, ktoré spoločnosť v súčasnosti nepoužíva
 5. Osobné údaje sa nebudú prenášať mimo EÚ. (Servery v EÚ)
 6. Súhlas so spracovaním je možné kedykoľvek odvolať úpravou preferencií ochrany osobných údajov v päte lokality alebo odoslaním e-mailu.
 7. Upozorňujeme, že podľa nariadenia máte právo:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek, toto stiahnutie bude mať za následok zabránenie spusteniu remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie prispôsobeniu obsahu na webových stránkach e-shopu
  • požiadať Prevádzkovateľa o informácie o tom, aké vaše osobné údaje sa spracúvajú
  • požiadať Prevádzkovateľa o prístup k vašim spracovaným osobným údajom a požiadať o ich kópiu
  • pre automatizované osobné údaje na ich prenosnosť
  • vaše spracované osobné údaje aktualizované alebo opravené, alebo vyžadujú obmedzenia ich spracúvania
  • požadovať od Spoločnosti, aby vaše osobné údaje vymazála, pokiaľ to nie sú osobné údaje, ktoré je Prevádzkovateľ povinný alebo oprávnený ďalej spracúvať v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
  • účinná súdna ochrana, ak sa domnievate, že vaše práva podľa nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto nariadením
  • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na Prevádzkovateľa alebo Úrad na ochranu osobných údajov